El nostre servei de Vigilància Discontínua s’encarrega de realitzar visites aleatòries periòdiques.

En aquestes visites es realitzen comprovacions dels sistemes, tancaments, accessos no autoritzats, realitzant-se inspeccions tant pel perímetre com per l’interior, cerciorant-se que no existeixen anomalies.

Després de cada visita es lliura al client un informe amb les incidències trobades i les propostes de millores per reduir i/o eliminar aquestes anomalies.